zgodnie z art. 34 ust. 9  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski, na stronie BIP Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych zostały umieszczone sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych przez GCUW.

Natomiast zgodnie z art. 34 ust. 10 ww Rozporządzenia jednostki obsługiwane przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych zobowiązane są do umieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej swojej jednostki, że sprawozdanie finansowe jednostki zostało opublikowane w BIP GCUW.

Link do sprawozdania Przedszkola 77 w Gdańsku

https://www.gdansk.pl/download/2020-07/152750.pdf