NASZE PRZEDSZKOLE TO MIEJSCE:

 • NAUKI
 • REHABILITACJI I TERAPII
 • ZABAWY

dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ  i zaburzeniami współwystępującymi, takimi jak:

niepełnosprawność intelektualna,  zaburzony rozwój mowy, wzroku, słuchu, padaczka, wady genetyczne.
Przyjmujemy dzieci ze specjalnymi dietami.
Podstawą przyjęcia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Bycie razem w mądrym wspomaganiu i wychowaniu: DZIECKO-RODZIC-TERAPEUTA.

  • 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością
  • Małe grupy tworzone w oparciu o poziom rozwoju dzieci
  • Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra
  • Bogata oferta terapii wpierających rozwój dziecka ukierunkowana na jego samodzielność
  • Budynek otoczony pięknym ogrodem
  • Wyposażenie i sprzęt dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową
 • Włączanie w życie lokalnego środowiska:
  „Tu jesteśmy, tu mieszkamy, w Gdańsku miejsce swoje mamy.”

OFERTA

Edukacja zgodnie z obowiązującą Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego dostosowaną do potrzeb i możliwości dziecka. W zespołach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej opracowujemy i realizujemy Indywidualne Programy Terapeutyczne.

W rozwoju wpierają nas:

 • Oligofrenopedagodzy
 • Rehabilitanci (TERAPIA RĘKI)
 • Terapeuci SI
 • Psycholodzy
 • Logopedzi
 • Terapeuci AAC -szczególną troską otaczamy dzieci niemówiące, poszukując wspólnie z rodziną najlepszych sposobów porozumiewania się, rozwijania interakcji i form aktywności stymulujących rozwój.
 • Terapeuta widzenia
 • Muzykoterapeuta

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

W naszym przedszkolu funkcjonuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju. W zespole pracują oligofrenopedagodzy, psycholodzy, neurologopedzi, rehabilitanci, terapeuci SI, terapeuci AAC. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z udziałem rodziców oraz w 2-3 osobowych grupach stymulujących kontakty społeczne dzieci. Przyjmujemy dzieci do 6 roku życia z:

 • opóźnionym lub zaburzonym rozwojem motorycznym (motoryki małej i dużej),
 • opóźnionym lub zaburzonym rozwojem intelektualnym,
 • zaburzeniami mowy i komunikacji,
 • zaburzeniami w rozwoju społecznym, emocjonalnym,
 • zaburzoną Integracją Sensoryczną,
 • potrzebą wspomagania umiejętności wzrokowych.

Podstawą jest współpraca z rodzicami i rodziną dziecka. Pomoc rodzinie dotyczy między innymi:

 • wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka,
 • rozpoznawania potrzeb i możliwości dziecka i ich odpowiedniej interpretacji w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia,
 • włącznie rodziny w działania terapeutyczne wspierające rozwój dziecka,
 • pomoc w wyposażeniu dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce, zabawki oraz w aranżowaniu przestrzeni domowej


Dokumenty niezbędne do przyjęcia dziecka na zajęcia Zespołu Wczesnego Wspomagania:

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • zaświadczenie lekarskie informujące np. o wspomaganiu farmakologicznym i jego skutkach mogących mieć wpływ na samopoczucie dziecka, jego funkcjonowanie, lub oświadczenie rodziców o braku podawania środków farmakologicznych.

Dokumenty należy złożyć osobiście w przedszkolu.

Uwaga!
Wczesne Wspomaganie jest przydzielane na jeden rok szkolny.  W kolejnym roku rodzic zobowiązany jest do złożenia podania o kontynuację Wczesnego Wspomagania do dyrekcji przedszkola w terminie do 15 czerwca na kolejny rok szkolny.